Kvaliteedi- ja keskkonna-alased juhtpõhimõtted

Kvaliteedi- ja keskkonna-alaste juhtpõhimõtete rakendamisega tagame oma põhiprotsesside pideva toimimise kooskõlas standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetega.

Enska ehitus OÜ tegutsemise aluseks on pakutavate tööde kõrge kvaliteet vastavalt kõigile,  sealhulgas keskkonna-alastele, kehtestatud  nõuetele ja täpne vastavus kliendi nõuetele, mis võimaldab pidevalt konkurentsis püsida nii hinna ja kvaliteedi suhtega, kui klientidele pakutavate tööde tasemega. Meie hea tegevuspraktika keskendub tööde kvaliteedi tagamisele, tööde kvaliteedi kontrollimisele ja on suunatud kõigile kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise aspektidele. Me valime uutest tehnoloogiatest, seadmetest või materjalidest majanduslikult mõistliku ja keskkonnasõbraliku lahenduse. Me ennetame keskkonnareostust maksimaalselt (st kõigi meie käsutuses olevate vahenditega), vähendame oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja teavitama koheselt avalikkust võimaliku keskkonnamõju osas. Enska ehitus OÜ täidab kõiki kohustusi, mis tulenevad tellimustest, lepingutest ja seadustest ning loob tugeva aluse huvirühmade rahulolu saavutamiseks. Meie jaoks on kvaliteet klientide ja partnerite nõuetele vastavus ja paindlik reageerimine muutustele ümbritsevas majanduskeskkonnas, mis väljendub oma tegevuste pideva parendamise põhimõttes ning selleks võtame arvesse ja hindame kõrgelt klientidelt saadud tagasisidet oma töödele. Iga töötaja vastutab isiklikult oma töö tulemuste eest. Oma töötajate pädevuse hoidmine ja tõstmine tugineb süstemaatilisel koolitusel.

Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtted on edastatud ja selgitatud kõikidele ettevõtte töötajatele ja teistele huvipooltele on need kättesaadavad internetis ettevõtte kodulehel. Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtete ellu rakendamiseks on püstitatud mõõdetavad kvaliteedi- ja keskkonnaalased eesmärgid, mis on dokumenteeritud ja kinnitatud tegevjuhi poolt.